Το έργο PANEL

PANdemic emergency and E-Learning: καινοτόμες μεθοδολογίες μάθησης και διδασκαλίας

 

Μάθε περισσότεραΕπικοινωνήστε μαζί μας

Θεματικές του έργου

Το έργο στοχεύει:

1. Να παρέχει στους εκπαιδευτικούς προτάσεις και ψηφιακά εργαλεία για να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που τυχόν προλύπτουν κατά την τηλεκπαίδευση.

2. Να συμβάλλει στη βελτίωση της μεθοδολογίας των εκπαιδευτών που χρησιμοποιούν τηλεκπαίδευση, σε αυτούς τους τομείς: την εκμάθηση ξένων γλωσσών, καλλιτεχνικά εργαστήρια, σωματική και ψυχική ευεξία, ΤΠΕ

3. Να παρακινήσει τους ενήλικες που δε διαθέτουν ανεπτυγμένες δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής να γίνουν πιο ενεργοί και αποδοτικοί στα εξ αποστάσεως μαθήματα

 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση εκφράζει τις απόψεις του συγγραφέα και μόνο, ενώ η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνση για όσα περιέχει και εκφράζει το παρόν υλικό.

 

Σχετικά

Το έργο PANEL (PANdemic emergency and E-Learning: καινοτόμες μεθοδολογίες μάθησης και διδασκαλίας) γεννήθηκε από μια παρατήρηση: Το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 δυσκόλεψε πολύ τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα. Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε επίσης να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα μορφή εκπαιδευσης. Η ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί, ωστόσο, να δώσει ώθηση όχι μόνο για την εφαρμογή σημαντικών διαρθρωτικών μέτρων, αλλά και για τη βελτίωση και την αύξηση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης.

Η σύμπραξη

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα βοηθήσει τους κπαιδυτικούς να σχεδιάσουν διαδικτυακά μαθήματα με σκοπό να βοηθήσουν τους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων στη χρήση ψηφιακών μέσων, ώστε να είαι σε θέση να ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, οι δραστηριότητες του έργου θα αναπτυχθούν στο παρακάτω πλαίσιο: -Θα υλοποιηθει μία αρχική έρευνα για τα προβλήματα και τις ανάγκες των εκπαιδευτκών και των μαθητών – θα γίνει κοινοποίηση των αποτελεσμάτων – θα σχεδιαστούν 4 πιλοτικά προγράμματα με βάση τα αποτελέσματα που θα έχουν εξαχθεί – θα πραγματοπιηθεί δραστηριότητα κατάρτισης των εκπαιδευτών σχετικά με τις νέες μεθοδολογίες – θα διεξαθεί πειραματισμός των μεθοδολογιών – οι εκπαιδευτικοί θα εφαρμόσουν τις οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές που προέκυψαν.

Αποτέλεσμα 1: Έκθεση αξιολόγησης που προκύπτει από τα ερωτηματολόγια για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές μαθητών και καλές πρακτικές σχετικά με τα μαθήματα που πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτών και των χρηστών με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάσουν ένα αποτελεσματικό διαδικτυακό μάθημα με τη χρήση ποικίλων μεθοδολογιών, τα ερωτηματολόγια θα απευθύνονται σε εκπαιδυτικούς και εκπαιδευομένους. Στην συνέχεια, θα προκύψει ανάλυση ων ερβτηματολογίων όπου θα αναδειχθούν οι ανάγκες τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι δύο κατηγορίες αντίστοιχα. Ακόμη, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των καλών πρακτικών όσον αφορά μεθοδολογίες για τη διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων, οι οποίες εφαρμόζονται στις χώρες – εταίρους και θα αφορούς όλους τους ενδιαφερομένους, ακόμη και όσους δεν εμπλέκονται άμεσα στη διεξαγωγή του έργου. Στο τέλος, θα γίνει κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και των καλών πρακτικών που έχουν συγκεντρωθεί και θα συνταχθί μία αναφορά η οποία θα αναδείξει τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους τηλεκπαίδευσης και στους τέσσερις τομείς κατάρτισης. Η έρυνα που θα διεξαχθεί θα συμβάλλει στην προσπάθεια για τον καθορισμό πρακτικών βημάτων όσον αφορά την εκπαίδευση και σε άλλους τομείς καθώς, επίσης και τις ανάγκες και προβληματισμούς που προκύπτουν ώστε οι μαθητευόμενοι να μπορούν να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά κατά την τηλεκαπίδευση.

Αποτέλεσμα 2: Προετοιμασία πιλοτικού προγράμματος

Σε σχέση με την αναφορά που θα περιλαμβάνει δυσκολίες τις οοποίες αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί σε επίπεδο μεθοδολογιών αλλά και οι μαθητές σε επίπεδο χρήσης των ψηφιακών εργαλείων και μέσων, οι εταίροι θα συντάξουν ένα σύνολο μεθόδων για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος το οποίο θα βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν βασικές τεχνικές δυσκολίες κατά τη χρήση της πλατφόρμας αλλά και σε σχέση με αιτήματα και ερωτήσεις που μπορεί να έκαναν οι μαθητές στη διάρκεια των μαθημάτων. Η ανάλυση των αναγκών των δύο κατηγοριών – στόχων θα ληφθεί υπόψη ώστε να σχεδιαστούν τα εκπαιδευτικά μαθήματα για την ενίσχυση των ατόμων με χαμηλές δεξιότητες στη χρήση ψηφιακών μέσων, προκειμένου να τις ξεπεράσουν και να αρχίσουν να αλληλεπιδρού στις διαδικτυκές κοινότητες. Η μελέτη που θα γίνει θα επιτρέψει επίσης τον εντοπισμό διαδικασιών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σε άλλους τομείς δραστηριότητας, δεδομένου ότι οι ανάγκες και τα προβλήματα που προκύπτουν για την αποτελεσματική παρακολούθηση ενός μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης αναδεικνύονται από τους εκπαιδευόμενους. Οι δραστηριότητες θα συντονιστούν από την Kainotomia και το MDCD του Modi’in.

Αποτέλεσμα 3: Υλοποίηση των οδηγιών για τους εκπαιδευτές

Η ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών για την τηλεκπαίδευση, ειδικά όσον αφορά τη συμμετοχή ατόμων με χαμηλές δεξιότητες θα βασιστεί σε πρώτο επίπεδο στον περιαμαστισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών και της αξιολόγησής τους. Η κατάκτηση αυτών των δοηγιών θα αναπτυχθούν τους τελευταίους μήνες του έργου, ενώ θα ενταχθούν και τυχόν αναπροσαρμογές που μπορεί να προκύψουν. Οι κατευθυτήριες γραμμές θα είναι καινοτόμες ακριβώς επειδή στοχεύουν στην ανάπτυξηνέων μεθόδων για εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές μεθοδολογίες ώστε να πραγματοποιήσουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση εξαιτίας της πανδημίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη χρήση διαφόρων μεθόδων (διαδυκτυακά και με φυσική παρουσία) και επίσης θα αναπροσαρμοστούν εάν πρόκειται να πραγματοποιηθεί κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός των θεματικών που θα καλύψει το έργο.

Νέα

Μάρτιος 2022

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ E-LEARNING Καινοτόμος μεθοδολογία μάθησης και διδασκαλίας.

Read more…

Επικοινωνήστε μαζί μας

SOLUTION: Solidarité & Inclusion

 Street,
Paris, France

Αφήστε ένα μήνυμα