PANEL PROJECT

חירום מגיפה ו-E-Learning: מתודולוגיות למידה והוראה חדשניות

 

למד עודצור קשר

מטרות הפרויקט

הפרויקט נועד:
1. לספק למורים הצעות וכלי IT כדי להתגבר על קשיים בסביבת הלמידה האלקטרונית;
2. לשפר מתודולוגיות הדרכה בסביבת למידה מתוקשבת בתחומים: לימוד שפות זרות, סדנאות אמנות, רווחה גופנית ונפשית, תקשוב
3. להניע מבוגרים בעלי כישורים נמוכים בתחום ה-IT להיות פעילים בסביבת הלמידה המקוונת.

 

פרויקט זה מומן בתמיכת הנציבות האירופית. פרסום זה משקף את דעותיו של המחבר בלבד, והנציבות אינה יכולה לשאת באחריות לכל שימוש שייעשה במידע הכלול בו.

 

אודות

פרויקט PANEL (למידה מקוונת בחירום – מתודולוגיות למידה והוראה חדשניות) נולד מתוך תצפית: התפרצות מגפת קוביד-19 הקשתה מאוד על אנשים עם כישורי IT נמוכים לעקוב אחר קורסי ההכשרה המקוונים. המורים היו צריכים להסתגל גם לצורת אימון חדשה זו. עם זאת, התפתחות הלמידה מרחוק יכולה לספק תנופה מכרעת לא רק ליישם צעדים מבניים חשובים, אלא גם להפצת והעלאת רמת האוריינות הדיגיטלית הכללית. נושא המיומנויות הדיגיטליות הוא קריטי הן עבור מורים, הזקוקים למגוון רחב של כלי תקשורת דיגיטליים כדי ללמד בהקשר הנוכחי, והן עבור מבוגרים בעלי כישורים נמוכים בתחום ה-IT, שקשה להם יותר לעקוב אחר שיעורים מקוונים וקורסי הכשרה עבורם, וקשה להם יותר להשלים חומר לימודים.

שותפים

תוצאות הפרויקט

מטרת הפרויקט היא ליצור קווים מנחים שיכולים לתמוך במורים בעיצוב פעילויות הדרכה מקוונות במטרה לעזור למבוגרים בעלי כישורים נמוכים בתחום ה- IT להשלים את קורסי הלימודים.
על מנת להשיג מטרה זו, פעילות הפרויקט תפותח ב:
– שלב מחקר ראשוני על הבעיות והצרכים של מורים ולומדים – שיתוף של ניתוחים והערכות שבוצעו – הכנת 4 תכניות פיילוט המבוססות על ההערכות שבוצעו -פעילות הדרכה למאמנים בנושא המתודולוגיות החדשות – ניסוי המתודולוגיות – יישום ההנחיות למורים"

תוצאת הפרויקט 1: דוח הערכה של שאלוני מורים ולומדים ושיטות עבודה טובות בנוגע לקורסי למידה מתוקשבת

על מנת להעריך את הצרכים של מאמנים ומשתמשי מחשבים בעלי כישורים נמוכים וכדי להיות מסוגלים להכין קורסי למידה מתוקשבים יעילים תוך שימוש במתודולוגיות מרתקות, יוכנו שאלונים למורים וללומדים. לאחר מכן יתבצע ניתוח השאלונים על מנת לאסוף אינדיקציות לבעיות עימן מתמודדים מורים ולומדים וצרכי ההוראה והלמידה שלהם. ניתוח של שיטות עבודה טובות במתודולוגיות הדרכה מקוונת ייעשה גם ביחס למתודולוגיות הנהוגות בכל המדינות ויפנה לכל בעלי העניין, לרבות אלה שאינם מעורבים ישירות בפרויקט.בסיום, יתקיים שיתוף מול השותפים בתוצאות השאלונים ושיטות העבודה הטובות והכנת דו"ח המדגיש את המתודולוגיות היעילות ביותר שישמשו להכשרת למידה מקוונת של מסלולי ההכשרה הקשורים ל-4 אזורי האימון שזוהו. המחקר שבוצע יאפשר לזהות תהליכים מועילים לפיתוח פעולות הכשרה גם בתחומי פעילות אחרים, שכן הצרכים והבעיות שצצים על מנת להצליח לעבור קורס מתוקשב בצורה יעילה מודגשים על ידי הלומדים.

תוצאת הפרויקט 2: הכנת תוכניות פיילוט

ביחס לדו"ח המכיל את הקשיים בהם נתקלים מורים ברמה מתודולוגית ותלמידים עם קשיים בשימוש בטכנולוגיות IT ו/או מולטימדיה להשלמת קורסים המתבצעים רק במצב למידה מקוונת, השותפים יערכו מתודולוגיות למימוש קורסי פיילוט אשר, גם תוך שימוש בשיטות עבודה טובות קיימות, יוכלו להתגבר על הקשיים שייתקלו בהפעלת הקורסים. לכן יוכן קורס הכשרה לכל אחד מארבעת תחומי ההכשרה הנחשבים. כמו כן, ינוסח טופס המכיל את השיטות לפתרון הקשיים הטכניים העיקריים בהם נתקלים בשימוש בפלטפורמה, גם ביחס לבקשות שעלולות להעלות הלומדים במהלך השיעורים. ניתוח צרכים של מורים ולומדים יבוצע על מנת לספק הכשרה מקוונת המאפשרת למבוגרים בעלי כישורים נמוכים בתחום ה-IT להתגבר על קשיי האינטגרציה והסוציאליזציה בקהילות מקוונות. המחקר שיבוצע יאפשר גם לזהות תהליכים מועילים לפיתוח פעילויות הדרכה גם בתחומי פעילות אחרים, שכן הצרכים והבעיות שצצים על מנת לקיים קורס מתוקשב בצורה יעילה מודגשים על ידי הלומדים. הפעילויות יתואמו על ידי Kainotomy ו-MDCM ממודיעין.

תוצאת הפרויקט 3: יישום קווים מנחים למאמנים

להתגבר על קשיי האינטגרציה והסוציאליזציה בקהילות מקוונות. המחקר שיבוצע יאפשר גם לזהות תהליכים מועילים לפיתוח פעילויות הדרכה גם בתחומי פעילות אחרים, שכן הצרכים והבעיות שצצים על מנת לקיים קורס מתוקשב בצורה יעילה מודגשים על ידי הלומדים. הפעילויות יתואמו על ידי Kainotomy ו-MDCM ממודיעין.
פיתוח ההנחיות למסלולי ההכשרה המתוקשבת, במיוחד בכל הנוגע להשתתפותם של לומדים בעלי כישורי IT נמוכים, יתבסס מלכתחילה על התנסות המסלולים והערכתם. מימוש ההנחיות יהיה יפותחו בחודשים האחרונים של חיי הפרויקט, במהלכם יבוצעו שינויים/הוספות בהתאם להערכה.
ההנחיות הן חדשניות מכיוון שמטרתן לספק מתודולוגיות חדשות למורים שנאלצו לשנות את שיטות ההכשרה שלהם כדי להתאים ללמידה מתוקשבת במהלך תקופת ההשעיה של שיעורים פנים אל פנים עקב המגיפה.
ההנחיות יכולות לשמש גם לפיתוח תכניות הדרכה במתודולוגיה מעורבת (מקוונת ופנים אל פנים) וכן ניתן להתאים אותן לפיתוח פעילויות הדרכה בתחומים שאינם מכוסים בפרויקט.

 

חדשות

מרץ 2022

חירום מגיפה ולמידה מתוקשבת מתודולוגיית למידה והוראה חדשנית.

Read more…

צור קשר

SOLUTION: Solidarité & Inclusion

 Street,
Paris, France

השאר הודעה